ZAHTJEV ISPITANIKA

ZA PRISTUP, ISPRAVAK, BRISANJE („PRAVO NA ZABORAV“), OGRANIČENJE OBRADE, PRIJENOS I PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA KOJI SE ZA NJEGA PRIKUPLJAJU

 

PODACI O ISPITANIKU:

IME I PREZIME:               ____________________________________________

OIB:                                      ____________________________________________

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,

podnosim t.d. Feroimpex automobilska tehnika d.o.o. kao voditelju obrade sljedeći zahtjev za:

PRAVO NA PRISTUP

ISPRAVAK (neispravnog ili nevažećeg podatka) ILI DOPUNU (nepotpunog podatka)

Osobni podatak ______________________________________________________ molim

da se ispravi / dopuni (zaokružiti traženu radnju)  u/sa

____________________________________________________________________________

*Prilog zahtjevu kojim potvrđujem istinitost i točnost podataka je ________________________________

________________________________________________________________________________

 

BRISANJE / PRAVO NA ZABORAV

_________________________________________________________________________________  (navesti podatke za koje se traži brisanje te razlog)

__________________________________________________________________________________

 

         OGRANIČENJE OBRADE

__________________________________________________________________________________ (navesti podatke na koje se odnosi ograničenje obrade)

__________________________________________________________________________________________

         PRIJENOS PODATAKA

__________________________________________________________________________________ (navesti koje osobne podatke i kome treba prenijeti te na koji način)

__________________________________________________________________________________________

 

PRAVO NA PRIGOVOR

__________________________________________________________________________________ (precizno navesti / obrazložiti razloge za prigovor)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

BROJ OSOBNE ISKAZNICE* :     __________________________________________________

NAČIN DOSTAVE ODGOVORA: __________________________________________________

ADRESA DOSTAVE ODGOVORA:           __________________________________________________

__________________________________________________________________________________

KONTAKT BROJ:   _______________________________________________________________

 

Potpisom ovog Zahtjeva dajem izričitu privolu t.d. Feroimpex automobilska tehnika d.o.o. da poduzima radnje vezano uz obradu mojih podataka navedenih u ovom Zahtjevu, a svrhu rješavanja istog. T.d. Feroimpex automobilska tehnika d..o.o. se obvezuje koristiti podatke samo u svrhu za koju su prikupljeni, uz poštivanje odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona po provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem i svojim potpisom potvrđujem da su navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

 

U Zagrebu, _______________________

______________________________

(vlastoručni potpis)

 

Provjeru identiteta ispitanika voditelj obrade utvrđuje uvidom u odgovarajuće identifikacijske isprave ispitanika. *Ako se zahtjev šalje poštom ili na naš mail, potrebno je upisati broj osobne iskaznice. Potvrda identiteta potrebna je radi sprečavanja zloupotrebe prava lažnim predstavljanjem.