INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA d.o.o., Lug Samoborski, Strma ulica 11, 10432 Bregana, OIB: 67790968301 kao voditelj obrade, daje ovu Informaciju o zaštiti osobnih podataka vezano uz obrade osobnih podataka i pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka sve obzirom je obveznik primjene odredaba Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba). 

Voditelj obrade će pri obradi osobnih podataka poduzeti sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podaci zaštite uključujući od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih) bilo interne, podrazumijevajući da će se u cijelosti pridržavati zahtjeva i načela Opće uredbe. 

Sadržaj:

 1. Voditelj obrade – identitet i kontakt podaci
 2. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka
 3. Svrha obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci i pravna osnova obrade
 4. Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka
 5. Način prikupljanja i primanja osobnih podataka
 6. Razdoblje čuvanja osobnih podataka i način određivanja vremena čuvanja
 7. Pravo ispitanika: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje/pravo na zaborav, pravo na ograničenje obrade, prava na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na povlačenje privole, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
 8. Obveza davanja podataka i posljedica uskrate
 9. Sigurnosna zaštita podataka
 1. Voditelj obrade – identitet i kontakt podaci

Naziv voditelja obrade: FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA d.o.o, Lug Samoborski, Strma ulica 11, 10432 Bregana, OIB: 67790968301

Kontakt: FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA d.o.o, Ulica Kreše Golika 6, 10090 Jankomir, OIB: 67790968301 uz napomenu „ zaštita osobnih podataka“

ili na mail: kolar.a@feroimpex.hr .

 1. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka 

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati vezano uz obradu podataka i ostvarivanje prava iz iste te uz sve informacije o našoj politici/ postupcima/ protokolima/ zaštiti osobnih podataka. 

Kontakt službenika kolar.a@feroimpex.hr

Sukladno odredbi čl. 37. Opće uredbe imenovali smo službenika za zaštitu podatka, temeljem njegovih stručnih kvalifikacija i stručnog znanja o pravu i praksama u području zaštite podataka.

Službenik za zaštitu podataka, uz ostalo, vodi brigu o zakonitosti obrade Vaših osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi propisa o zaštiti osobnih podataka, upozorava nas na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka, upoznaje sve osobe koje sudjeluju u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka te Vam omogućuje ostvarivanje Vaših prava

Osigurali smo da službenik za zaštitu podataka na primjeren način i pravodobno bude uključen u sva pitanja vezana uz zaštitu Vaših podataka. Službenik za zaštitu podataka obvezan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu podataka.

 1. Svrha obrade radi kojih se upotrebljavaju podaci i pravna osnova obrade:

Vaši osobni podaci koje obrađujemo uključuju podatke kao što su ime i prezime, spol, datum rođenja, OIB, adresa elektroničke pošte, adresa prebivališta/boravišta, broj mobilnog i/ili kućnog telefona, a u posebnim slučajevima i Vaše fotografije, video i audio snimke, korisnička imena i sl.

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu:

 1. izvršavanja ugovora i ugovornih obveza
 2. poduzimanja radnji na Vaš zahtjev
 3. izvršavanje zakonskih obveza t.d. Feroimpeks automobilska tehnika d.o.o.
 4. drugi legitimni interes t.d. Feroimpex automobilska tehnika d.o.o.
 5. ostvarivanje kontakta i komunikacije s Vama.

Za svaku obradu osobnih podataka jasno ćemo Vam ukazati na osnovu i zakonitost obrade kako je nastavno navedeno.

Ovisno o svrsi obrade podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti koja od nastavno navedenih:

 • propis nas obvezuje na obradu podataka
 • izvršavanje ugovora ili sklapanja ugovora
 • Vaša privola = privola Ispitanika
 • naš legitimni interes koji se temelji na: potreba poboljšanja naših proizvoda i usluga, u cilju boljeg razumijevanja Vaših potreba i očekivanja te Vaših interesa vezanih uz naše proizvode i usluge te potrebi da spriječimo prijevare i pronevjere, te da osiguramo sigurno i ispravno funkcioniranje uređaja/web-lokacije/aplikacija, te poboljšanje istih (u slučaju kada ih koristimo.)

Napominjemo da detaljnu informaciju o obradi podatka koju vršimo putem naše internetske stranice možete pronaći na našoj internetskoj stranici www.feroimpex.hr 

 1. Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka:

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima osim ako nas Vi za to ne ovlastite ili ih moramo dostaviti radi ispunjenja ugovorne obveze koju imamo prema Vama. Osiguravamo da naši partneri/povezana društva Vaše osobne podatke obrađuju na način sukladan zakonskim propisima i ovlastima radi ispunjenja ugovora odnosno svrhe u koju su osobni podaci dani te radi naših zakonskih obveza kako bismo spriječili nezakonita postupanja.

Samo ako ste nam dali privolu na dobrovoljan i nedvojben način – u svrhe izravnog marketinga Vaše osobne podatke obrađuje treći voditelj obrade u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama te pravilima privatnosti. Pažljivo pročitajte pravila treće osobe prije nego što date suglasnost o otkrivanju informacija o sebi.

Vaše osobne podatke možda će obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga.

Pouzdanim trećim osobama povjeravamo dio poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime. Pružamo im samo informacije potrebne za izvršavanje usluge iz ugovora te zahtijevamo da ne upotrebljavaju Vaše osobne podatke u koje druge svrhe. Poduzeli smo sve primjerene mjere kako bismo se utvrdili da te treće osobe štite Vaše osobne podatke.

Slijedom navedenog usluge obrade Vaših osobnih podataka možemo povjeriti:

 • trećim osobama potrebnima za dostavljanje proizvoda, npr. usluge pošte / dostavljanja;
 • trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati Vaše podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup Vašim podacima da bi mogle izvršiti nužne zadatke);
 1. Način prikupljanja i primanja osobnih podataka

Vaše podatke prikupljamo putem naših telefona, e-maila, internetske stranice, formulara, aplikacija, uređaja, sustavom nadzornih kamera u poslovnim prostorijama, neposredno u sjedištu društva ili na druge načine.

Vaše podatke može nam dostaviti i treća osoba koja nam je povjerila uslugu izvršenja određenog posla. Tada smo obvezni Vaše podatke obrađivati u skladu s pravilima privatnosti osoba koje su nam podatke ustupili na obradu.

 1. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke i na koji način odlučujemo o vremenu čuvanja: 

Vaše osobne podatke čuvati ćemo svo vrijeme trajanja ugovornog odnosa ili sukladno propisanim rokovima za čuvanje pojedine dokumentacije, odnosno dok traje (postoji) naš legitimni interes.

U slučaju da su Vaši podaci koji su obrađeni u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima voditelj obrade će čuvati podatke do pravomoćnosti odluka u postupcima koji su pokrenuti, a u kojima je kao dokaz bio korišten podatak prikupljen nadzornim uređajem voditelja obrade ili do nastupanja zastare za pokretanje navedenih postupaka.

Voditelj obrade će izraditi kopiju osobnih podatka koje radi provođenja postupaka pred nadležnim tijelima bude dostavljao kao dokaz u postupku.

Nakon proteka roka, uništiti ćemo prikupljene podatke na najprimjereniji način – brisanjem sa nosača ili ako to ne bude bilo moguće nosače podataka ćemo uništiti na zakonom predviđeni način kod za to ovlaštenih osoba ili će podaci biti anonimizirani tako da ispitanici ne mogu biti identificirani.

Nakon proteka roka koji je određen za pohranu Vaših podatka isti će biti brisani na primjeren način.

 1. Vaša prava kao ispitanika:

Prije svega želimo Vas uputiti da imate pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke, te koja su Vaša prava vezana uz obradu podataka.

Za ostvarenje prava koja su nadalje obrazložena, sve sukladno propisima o zaštiti podataka, možete nam se obratit na kolar.a@feroimpex.hr. Svoja prava možete ostvariti putem obrazaca koji se nalaze na našoj internetskoj stranici www.feroimpex.hr  te u poslovnim prostorijama na adresi uprave t.d. Feroimpex automobilska tehnika d.o.o. 

 Vaša prava kao ispitanika vezano uz obradu podatka su slijedeća:

Imate pravo pristupa:

Kao ispitanik imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima sukladno odredbama Opće uredbe.

U slučaju zlouporabe prava na pristup – primjerice ako su zahtjevi očigledno neutemeljeni, pretjerani ili učestali, možemo odbiti postupiti po Vašem zahtjevu ili je moguće naplati primjerene naknade uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija.

Imate pravo zatražiti ispravak:

Možete zatražiti ispravljanje osobnih podataka, ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje, ako su nepotpuni.

Ovlašteni ste tražiti brisanje Vaših osobnih podataka / pravo na zaborav kada Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli, a Vi ste privolu povukli i kada ne postoji pravna osnova za obradu, ukoliko obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese, ukoliko su podaci nezakonito obrađivani te ukoliko to nalažu propisi.

Posebice Vam napominjemo da gore navedeno pravo ima ograničenja u slučajevima kada smo obvezani sukladno propisima ili temeljem našeg legitimnog ovlaštenja, zadržati Vaše osobne podatke. 

Možete zatražiti ograničenje obrade:

Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

Navedeno pravo vezano je uz ograničene okolnosti koje su određene Općom uredbom o zaštiti podataka, i to u slučajevima kada:

 • osporavate točnost osobnih podataka na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • nisu nam više potrebni za obradu, ali ih Vi zahtijevate radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava;
 • izjavili ste prigovor na obradu koja se temelji na našem legitimnom interesu očekujući potvrdu o tome nadilaze li naši legitimni interesi Vaše razloge

Možete zatražiti prijenos Vaših podataka:

Možete zatražiti pomicanje, kopiranje ili prijenos podatak iz naše baze podataka u drugu bazu podataka, što za posljedicu ne smije imati negativan utjecaj na prava slobode drugih.
Napominjemo kako se ovo pravo odnosi samo na podatke koje ste nam dali u strukturiranom obliku, temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Imate pravo povući privolu ukoliko se obrada temelji na istoj:

Privolu za obradu podataka možete povući kad se obrada podataka temelji na Vašoj privoli i to na jasan i nedvojben način.
Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

Imate pravo podnijeti prigovor vezan uz način na koji obrađujemo Vaše podatke nadzornom tijelu

Ukoliko smatrate da Vam je na ikoji način možda povrijeđeno koje pravo vezano uz zaštitu osobnih podataka, u cilju ostvarivanja svojih prava možete podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka. 

 1. Obveza davanja osobnih podatka i posljedice uskrate:

Kada podatke dajete u svrhu izvršenja našeg ugovornog odnosa, navedeno predstavlja ugovornu obvezu koja je nužna za zaključenje ugovornog odnosa. Prilikom sklapanja ugovora ukoliko ne želite dati osobne podatke, neće biti moguće sklopiti ugovor.

Kada podatke dajete u svrhu marketinških aktivnosti, navedeno ne predstavlja ugovornu obvezu već se isti daju dobrovoljno temeljem – privole. Ne postojanje privole za obradu podatka u marketinške svrhe nema za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovornog odnosa između nas. No u tom slučaju nećete imati informacije o pogodnostima koje može ostvariti vezano uz naše proizvode/usluge. 

 1. Mi štitimo Vaše osobne podatke

Obvezni smo štititi osobne podatke i poduzimati potrebne mjere da bismo osigurali njihovu zaštitu sukladno propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podatka.
Ugovorno smo obvezali izvršenje obrade s kojim smo u poslovnom odnosu, a koji vrše obradu osobnih podataka temeljem tog poslovnog odnosa, na postupanje sukladno predmetnim propisima.

Učinili smo sve kako bi primjereno zaštitili Vaše osobne podatke, te s istima postupamo striktno se pridržavajući pravila određenih u propisima, primjenjujući najnaprednije sigurnosne sustave i tehnike kako bi onemogućili neovlašteni pristup podacima.

Posebice napominjemo kako nije moguće u cijelosti i apsolutno osigurati siguran prijenos podataka putem interneta, stoga nismo u mogućnosti jamčiti apsolutnu sigurnost podataka poslanih na našu stranicu.

Slijedom navedenog, svaki prijenos podataka vršite na vlastitu odgovornost.

DONESENO:                                       ______________________

OBJAVLJENO:                                   ______________________

STUPIO NA SNAGU:                        ______________________

 

Direktor: